THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

On partial actions and groupoids

Abadie, Fernando

On partial actions and groupoids

Tác giả: Abadie, Fernando
Loại tài liệu: Bài trích
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
46L05 (46L55)

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0002-9939
  Tác giả:Abadie, Fernando
  Nhan đề:On partial actions and groupoids
  Số trang:1037--1047
  Nguồn trích:Proceedings of the American Mathematical Society0 ::
  Địa chỉ truy cập:www.ams.org/proc/

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa