THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Acta Mathematica Vietnamica

Acta Mathematica Vietnamica

Loại tài liệu: Tạp chí online
Truy cập
Lưu ý: Bản đầy đủ của tài liệu chỉ có được khi truy cập tại Viện Toán học, hoặc có tài khoản VPN (Tài khoản chỉ cấp cho cán bộ của Viện Toán học).

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản điện tử
  Chỉ số ISSN:
  Ngôn ngữ:
  Nhan đề:Acta Mathematica Vietnamica
  Xuất bản, phát hành:: ,
  Địa chỉ truy cập: https://www.springer.com/journal/40306

Từ khóa