THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Mixed means over balls and annuli and lower bounds for operator norms of maximal functions

v Civ zmev sija, Aleksandra; Peri'c, Ivan

Mixed means over balls and annuli and lower bounds for operator norms of maximal functions

Tác giả: v Civ zmev sija, Aleksandra; Peri'c, Ivan
Loại tài liệu: Bài trích
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
42B20

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0022-247x
  Tác giả:v Civ zmev sija, Aleksandra; Peri'c, Ivan
  Nhan đề:Mixed means over balls and annuli and lower bounds for operator norms of maximal functions
  Số trang: 625--637
  Nguồn trích:Journal of Mathematical Analysis and Applications0 ::
  Địa chỉ truy cập:http://www.ideallibrary.com

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa