THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Homological properties of powers of the maximal ideal of a local ring

c Sega, Liana M.

Homological properties of powers of the maximal ideal of a local ring

Tác giả: c Sega, Liana M.
Loại tài liệu: Bài trích
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
(Reviewer: Yuji Yoshino) 13D03

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0021-8693
  Tác giả:c Sega, Liana M
  Nhan đề:Homological properties of powers of the maximal ideal of a local ring
  Số trang:827--858
  Nguồn trích:Journal of Algebra0 ::

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa