THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

On Hua's fundamental theorem of the geometry of rectangular matrices

v Semrl, Peter

On Hua's fundamental theorem of the geometry of rectangular matrices

Tác giả: v Semrl, Peter
Loại tài liệu: Bài trích
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
(Reviewer: Chong Guang Cao) 15A04 (15A30)

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0021-8693
  Tác giả:v Semrl, Peter
  Nhan đề:On Hua's fundamental theorem of the geometry of rectangular matrices
  Số trang:366--380
  Nguồn trích:Journal of Algebra0 ::

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa