THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

Alternating groups as collineation groups

(2001a:51004) Goncalves, Adilson; Ho, Chat Yin

Alternating groups as collineation groups

Tác giả: (2001a:51004) Goncalves, Adilson; Ho, Chat Yin
Loại tài liệu: Bài trích
Nội dung tóm tắt: Xem chi tiết
(Reviewer: Maria Rosaria Enea) 51E15 (20B25)

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản in
  Chỉ số ISSN:0021-8693
  Tác giả:(2001a:51004) Goncalves, Adilson; Ho, Chat Yin
  Nhan đề:Alternating groups as collineation groups
  Số trang:581--601
  Nguồn trích:Journal of Algebra0 ::

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa