THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

SIAM Journal on Computing

SIAM

SIAM Journal on Computing

Loại tài liệu: Tạp chí online
Truy cập
Lưu ý: Bản đầy đủ của tài liệu chỉ có được khi truy cập tại Viện Toán học, hoặc có tài khoản VPN (Tài khoản chỉ cấp cho cán bộ của Viện Toán học).

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản điện tử
  Nguồn: Tạp chí Viện Toán học mua
  Chỉ số ISSN:1095-7111
  Ngôn ngữ:Eng
  Nhan đề:SIAM Journal on Computing
  Xuất bản, phát hành:: SIAM ,
  Địa chỉ truy cập:https://epubs.siam.org/journal/smjcat

Từ khóa