THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ): Sáng từ 8h00 đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h00

SIAM Journal on Applied Dynamical Systems

SIAM

SIAM Journal on Applied Dynamical Systems

Loại tài liệu: Tạp chí online
Truy cập
Lưu ý: Bản đầy đủ của tài liệu chỉ có được khi truy cập tại Viện Toán học, hoặc có tài khoản VPN (Tài khoản chỉ cấp cho cán bộ của Viện Toán học).

Thông tin chi tiết

  Dạng tài liệu:Bản điện tử
  Nguồn:Tạp chí Viện toán học mua
  Chỉ số ISSN:1536-0040
  Ngôn ngữ:Eng
  Nhan đề:SIAM Journal on Applied Dynamical Systems
  Xuất bản, phát hành:: SIAM ,
  Địa chỉ truy cập:https://epubs.siam.org/journal/sjaday

Từ khóa